Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
>>Tilbake
Om Statistikknett  > Framskrivninger
Løpende framskrivninger
På Statistikknett finner du beregnede totaltall for siste år - før året er avsluttet. Tallene blir beregnet ved framskrivninger på grunnlag av utviklingen hittil i år. De blir løpende revidert etter hvert som året går. Det betyr at de er usikre i begynnelsen av året - men blir mer og mer lik de endelige tallene utover i året. Framskrivningsopplegget er nærmere beskrevet nedenfor. 

Synliggjøring
Poenget med framskrivningene er å gjøre lettere synlig hvor årets utvikling vil eller kan føre på årsbasis. På denne måten blir statistikken ikke bare en beskrivelse av hva som faktisk har skjedd - men også en synliggjøring av hva som er i ferd med å skje. Vi tror dette kan gi pedagogiske fordeler for brukerne. Det gjør det også lettere å sette årets utvikling inn i perspektiv.  

Modell
Framskrivningene gjøres med hensikt etter en enkel modell. Modellen er slik: Hvis antall hotellovernattinger hittil i år er redusert med 0,6 prosent i forhold til samme periode forrige år,  antar vi at det også på årsbasis vil bli en nedgang med 0,6 prosent. Totaltallet for 2013 beregnes da som årstallet for 2012 minus 0,6 prosent.  Tilsvarende gjøres på alle delmarkeder og for de økonomiske nøkkeltallene. Tilsvarende gjøres også for camping og hyttegrender mv. 

Løpende revisjoner
De framskrevne totaltallene for siste år blir revidert hver måned - etter hvert som de offisielle statistikkene viser nye tall for utviklingen hittil i år. I begynnelsen av året vil de bygge på tallgrunnlag for få måneder og dermed på usikre tendenser. Deretter blir de mer og mer treffsikre utover i året. I oktober/november vil framskrivningene ligge svært nær de tallene som blir endelig på årsbasis. 

Enkle forutsetninger
Modellen er enkel og det er bevisst. På denne måten legger vi ikke inn egne forutsetninger om utviklingen. Modellen sier bare at hvis utviklingen hittil i år også fortsetter ut året  - ja da vil året ende opp slik framskrivningene viser. Endringstallene for siste år vil tilsvare det den offisielle statistikken viser om utviklingen hittil i år. Dermed er grunnlaget for framskrivningene i og for seg udiskutabelt . Men det er altså viktig å være klar over at usikkerhetene er store i begynnelsen av året - og at framskrivningene blir justert løpende. 

Treffsikkerhet
Treffsikkerheten i framskrivningene tidlig på året vil dessuten variere ettersom hvordan markedene fordeler seg gjennom året. Generelt vil treffsikkerheten i de tidligste framskrivningene være liten for markeder som betyr lite om vinteren. For eksempel vil beregningene for campingvirksomheten være svært usikre så lenge de bare bygger på vintermånedene - da trafikken er liten og markedssammensetningen spesiell. Likeledes vil framskrivninger for bl. a. tyske hotellovernattinger være liten før tallene for sommersesongen kommer inn. Derimot vil de tidlige framskrivninger for danske hotellovernattinger være mer pålitelige - fordi dansk hotellturisme til Norge i stor grad er et vinterfenomen. 

Flere kommentarer på framskrivningene kommer her seinere. 

Kinesisk ordtak
"If we do not change our directions, we might arrive where we are heading towards". 


 
 
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss