Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
     
Reiselivets Betydning  > Ringvirkninger
Omsetning skapt av Overnattingsturismen > Beregningsgrunnlag


Modulene om Omsetning skapt av overnattingsturismen belyser overnattingsturistenes samlede forbruk basert på forutsetninger om forbruk per overnattingsdøgn. Forbruket er gitt for de ulike overnattingsformene og har beregninger også for den private hytteturismen. Beregningene er basert på nøkkeltall fra forbruksundersøkelser for turister, fra hytteundersøkelser mv.

Beregningsgrunnlag
Hotell
 Prisen på hotellovernattinger varierer mye mellom regioner og også mellom sesonger. For hotellene kjenner vi imidlertid hotellenes faktiske losjiomsetning fra den offisielle hotellstatistikken. På den måten fanger vi opp de faktiske prisforskjellene - og hotellenes losjiomsetning er brukt som utgangspunkt for beregningene av samlet forbruk.

Forbruksundersøkelser viser at utgiftene til overnatting utgjør rundt 40 prosent av hotellturistenes samlede forbruk per overnattingsdøgn. På det grunnlaget kan vi dermed beregne samlet forbruk per hotellovernatting.

På denne måten fanger vi opp forskjeller i overnattingsprisen mellom regionene. Derimot antar vi altså at overnattingsprisen i alle områder utgjør 40 prosent av samlet forbruk - og fanger altså ikke opp regionale variasjoner i denne andelen.

Private hytter
 Vi kjenner antall private hytter i regionene. Det finnes imidlertid ingen offisiell statistikk om bruksomfang og hytteturistenes forbruk. Derimot er det gjort en del lokale undersøkelser som belyser dette. Vi har forsøkt å utnytte denne informasjonene i våre beregninger av hytteturistenes forbruk. Resultatene fra undersøkelsene varierer mye. Dette gjenspeiler at det opplagt er store faktiske forskjeller både i bruksomfang og forbruk per hytte - mellom regionene og også mellom de enkelte hyttene.

Beregningene er basert på et gjennomsnittlig årlig forbruk på 30 tusen kroner per hytte. Det omfatter både løpende bruksutgifter og faste årlige utgifter.

Camping og hyttegrender
 Beregningene for camping og hyttegrender er basert på statistikk om antall overnattinger og forutsetninger om pris og annet forbruk per overnatting. De samlede beløpende er her forholdsvis små for de fleste regioner - men det har likevel vært nødvendig å skille mellom tre ulike overnattingsformer.

Campinghytter og hyttegrender
 SSBs statistikk forutsetter et gjennomsnittlig belegg på 3 personer per solgt hyttedøgn. Vi har antatt en gjennomsnittlig pris på 450 kroner per hyttedøgn - som altså tilsvarer 150 kroner per person. Forbruksundersøkelser antyder at utgiftene til overnating utgjør 30 prosent av hytteturistenes samlede forbruk per døgn. Dermed regner vi ut at samlet forbruk per overnatting i campinghytte eller hyttegrend utgjør 500 kroner per person. Vi kjenner ikke regionale variasjoner - og bruker dette nøkkeltallet for alle regioner.

Campingvogn/bobil/telt
 SSBs statistikk forutsetter også for disse overnattingsformene et gjennomsnittlig belegg på 3 personer per vogn, bobil osv. Vi har antatt en gjennomsnittlig pris på 75 kroner per overnatting per person - som altså tilsvarer 225 kroner per bobil, campingvogn mv. Forbruksundersøkelser antyder at utgiftene til overnating utgjør 25 prosent av campingturistenes samlede forbruk per døgn. Dermed regner vi ut at samlet forbruk per overnatting i campinghytte eller hyttegrend utgjør 300 kroner per person. Vi kjenner ikke regionale variasjoner - og bruker dette nøkkeltallet for alle regioner.

Campingvogn på sesongkontrakt
 Denne campingformen skiller seg fra øvrig camping ved at overnattingsutgiftene betales på sesongbasis - og som regel uavhengig av faktisk bruksomfang. Vi har antatt at kostnaden per sesongkontrakt utgjør 4 tusen kroner per campingvogn. Dette mulitipliseres opp med antall sesongkontrakter hhv i vintersesongen og sommersesongen. Videre har vi antatt at øvrige forbruksutgifter utgjør 250 kroner per faktisk overnattingsdøgn per person. Antall overnattingsdøgn er kjent fra campingstatistikken. Samme nøkkeltall er brukt for alle regioner. 
 
  Reiselivets Betydning > Om innholdet
Her ligger moduler som belyser reiselivets betydning - fra ulike innfallsvinkler.

Modulene er nettopp konvertert fra gammelt opplegg.
Beskrivelse av innhold og bruk kommer snart...

Husk: Fra menyen til venstre kommer du først inn på modul som beskriver struktur og utvikling for DinRegion. Du kan gå videre til moduler der du kan rangere eller sammenlikne regioner fra undermenyen øverst på den siden.

Flere moduler kommer ....
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss